ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг у сфері позашкільної освіти (на території закладу)

м. Київ                                                      __________ 2020 р.

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД “ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “ДЖУНІОР АЙТІ – ШКОЛА ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ” (далі по тексту – Виконавець, ЗПО), з однієї сторони, та

Фізичні особи, які діють в інтересах своєї дитини, які укладають з Замовником даний Договір шляхом підписання Заяви-приєднання (далі по тексту – Замовник або Батьки), з іншої сторони,

які разом далі за текстом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали даний Договір про надання послуг у сфері позашкільної освіти (далі по тексту – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Відповідно до визначених цим Договором умов Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати дитині Замовника – (далі по тексту – Учень) послуги у сфері позашкільної освіти (далі по тексту – послуги, або Освітня послуга), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги. Під Учнем в цьому Договорі розуміють дітей віком від 7 до 17 років. Деталізація надання послуг визначається у Заяві-приєднанні, яка безпосередньо підписується Замовником та фіксує укладення даного Договору у даній редакції між Сторонами.    

1.2. Даний Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Виконавцем з урахуванням вимог Закону України «Про позашкільну освіту», і укладається шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.   

1.3. Послуги для Учня за цим Договором надаються Виконавцем в приміщенні за адресою, яка визначається в заяві-приєднанні. 

1.4. Виконавець забезпечує якість надання послуг за цим Договором з урахуванням того, що послуги є складовою системою позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я Учня.

1.5. В процесі надання послуг в ЗПО Виконавець має право на власний розсуд організовувати режим надання послуг, в тому числі можуть організовуватись гуртки, секції, клуби, проектні студії. Форми надання послуг, в тому числі тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, визначаються навчальними програмами, розробленими Виконавцем. Так, форми надання послуг можуть обиратися диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей Учня з урахуванням його віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, на природі та в інших формах, передбачених навчальними програмами.

1.6. Послуги з позашкільної освіти можуть надаватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої освіти. Надання послуг у сфері позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору батьками Учня відповідних послуг.

1.7. Основними завданнями надання послуг за даним договором є:

– здобуття Учнями первинних навичок і вмінь, необхідних для їхньої подальшої самореалізації у сфері інформаційних технологій та дизайну;

– створення умов для розвитку Учнів в сфері інформаційних технологій;

– формування первинних знань про про ІТ – галузь в Учня;

– розуміння Учнями різноманітністі професій, у якизнання ІТ можуть бути використані;

– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку Учня;

– задоволення потреб Учня у творчій самореалізації, у тому числі в сфері інформаційних технологій та дизайну;

– допомога Учням з вибором майбутньої професії вже у ранньому віці; 

– створення умов для застосування Учнями своїх теоретичних знань на практиці, шляхом спільної роботи над проектами;

– організація дозвілля Учня, пошук його нових форм; 

– формування здорового способу життя Учня.

1.8. Послуги, що надаються за даним Договором, мають наступні основні напрями:

– напрям інформаційних технологій, що полягає в отриманні Учнями техніко-технологічних умінь та навичок, розширенні наукового світогляду, підготовці до активної науково-дослідної роботи, оволодінні сучасною технікою та технологіями; вивченні основ програмування;

– напрям дизайну, що полягає в оволодінні Учнями навичками та знаннями у даній сфері; вивченні основ дизайну;

– творчій напрям, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття практичних навичок, оволодіння знаннями шляхом створення Учнями власних сайтів, мобільних додатків, індивідуальних проектів тощо;

– пізнавальний, який полягає у вивченні комп’ютерних наук в ігровій формі;

– оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння дитиною знаннями про здоровий спосіб життя, організацію її оздоровлення, набуття і закріплення навичок;

1.9. Послуги надаються Виконавцем в робочі дні (п’ятиденний робочий тиждень) з 15:00 до 20:00 та у неробочі дні ( субота, неділя ) з 9:00 до 20:00, згідно з розкладом занять, який надається після укладення договору.

Послуги кожному Учню можуть надаватися 1 чи 2 рази на тиждень. 

Продовжуваність занять: від двох 45-хвилинних занять з перервою до чотирьох 45-хвилинних занять з перервою.

2. Обов’язки Сторін

2.1. В процесі надання послуг Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Забезпечити ефективність освітнього процесу, створити умови для засвоєння Учнем знань з врахуванням завдань, визначених у п.1.7. даного Договору.

2.1.2. Створити безпечне для життя і здоров’я Учня освітнє середовище. Створювати необхідні умови, в яких Учень буде інтелектуально і психологічно розвиватися.

2.1.3. В разі погіршення стану здоров’я Учня в ЗПО в процесі надання послуг повідомити батьків, та вжити всіх можливих заходів щодо надання допомогу Учню, в тому числі за необхідності – шляхом виклику швидкої медичної допомоги, використовуючи послуги приватних медичних закладів і державних медичних установ. Повідомити працівникам швидкої медичної допомоги надану Батьками інформацію про фізіологічні особливості Учня (алергічні реакції, хронічні хвороби тощо). Працівники ЗПО, обираючи медичну установу, керуються виключно інтересами Учня.

2.1.4. Завчасно повідомляти Замовника про зміни форм, режиму та розклад надання послуг, вказуючи на дні та години, в які будуть надаватися послуги.

2.1.5. Забезпечити збереження в ЗПО місця для Учня у випадку його хвороби, карантину, короткотривалого виїзду за кордон, за умови оплати Замовником послуг за цим Договором.

2.1.6. За потребою надати Учневі додаткові послуги (надання яких не перелбачено даним Договором та кі можуть бути оплачені окремо) за переліком та на умовах, визначених Сторонами у додаткових угодах до цього Договору.

2.1.7. Видати сертифікат про закінчення Учнем Програми (за умови відвідування не менш ніж 95% занять). 

2.2. В процесі отримання послуг Замовник зобов’язується:

2.2.1. Належним чином (в установлені строки та в повному обсязі) виконувати умови цього Договору та неухильно дотримуватись встановлених Виконавцем Правил поведінки в ЗПО (далі – Правила ЗПО), згоду на виконання яких Замовник надає підписанням Договору. 

2.2.2. Заповнити за затвердженою Виконавцем формою Анкети Учня, зазначивши в ній достовірну інформацію, та здати заповнені документи працівнику ЗПО, відповідальному за прийом та оформлення Учня для його подальшого навчання у ЗПО. Анкети є невід’ємною частиною даного Договору.

Замовник несе персональну відповідальність за стан здоров’я Учня, який на момент відвідування занять має:

– захворювання в гострій і підгострій стадії;

– хронічні захворювання в стадії загострення;

– гострі інфекційні захворювання до закінчення терміну ізоляції;

– заразні хвороби очей і шкіри, паразитарні захворювання.

2.2.3. Забезпечувати регулярне відвідування Учнем ЗПО відповідно до розкладу і графіку ЗПО; Правил ЗПО (якщо такі правила складено). 

2.2.4. Надавати на вимогу адміністрації ЗПО всі документи, які необхідні для надання послуг за даним Договором. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Виконавця та умов цього Договору.

2.2.5. Своєчасно повідомити Адміністрацію ЗПО про хворобу Учня.

2.2.6. Своєчасно та в повному обсязі оплатити надані Учню послуги швидкої медичної допомоги (згідно з п. 2.1.3 даного Договору) за прейскурантом медичної установи, якою була надана медична послуга.

2.2.7. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати передбачені умовами даного Договору платежі в строки та на умовах, визначених цим Договором. Додаткові послуги, надані ЗПО, оплачувати на підставі окремих домовленостей і угод.

2.2.8. Протягом трьох робочих днів з моменту підписання даного Договору в письмовій формі надати працівнику ЗПО, відповідальному за прийом та оформлення Учня для його подальшого навчання у ЗПО, інформацію про всі суттєві особливості здоров’я Учня (алергічні реакції (в тому числі на медичні препарати), хронічні хвороби тощо). В разі ненадання зазначеної вище письмової інформації відповідальність за можливі негативні наслідки такого ненадання несуть Батьки.

2.2.9. У відносинах з Виконавцем та ЗПО проявляти повагу до працівників ЗПО, інших батьків та дітей, проблеми та питання, що виникають протягом навчального року, вирішувати у коректній, конструктивній формі; розуміти, що відповідальність за досягнення результату лежить на усіх учасниках навчально-виховного процесу, що сімейне та суспільне виховання нерозривні і що Батьки – перші й найважливіші вчителі своїх дітей. 

2.2.10. Додержуватися вимог чинного законодавства України, моральних, етичних норм, норм поведінки для навчальних закладів, правил внутрішнього розпорядку та дотримуватися санітарно-технічних норм в приміщеннях та санітарній зоні ЗПО.

2.2.11. Відшкодовувати будь-які збитки Виконавця і третіх осіб, які сталися з вини учня та/або Замовника, представників та інших осіб (няні, водії тощо), а також в результаті недбалих або випадкових дій таких осіб. Відшкодування шкоди провадиться на підставі поданих Виконавцем «Актів про заподіяний збиток».

2.2.12.Інформувати Виконавця про те, яким чином Учень повертається із занять (самостійно або із супроводом); не уповноважувати представляти Учня осіб, які не досягли 16 років, осіб у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, осіб психічно нездорових. 

2.2.14. Обмежити наявність в Учня дорогих речей, ювелірних виробів, аудіо-, фото-, відеоапаратури тощо. Виконавець не несе відповідальності за збереження дорогих і цінних речей.

2.2.15. У частині взаємин Сторін за цим Договором Замовник виступає єдиним повноважним представником Учня, що бере на себе всі права і обов’язки по виконанню умов цього Договору.

3. Права Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати нові, в тому числі авторські освітні програми у сфері позашкільної освіти, які дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей, визначати режим надання послуг, у випадку прийняття рішень державними органами та/або органами місцевого самоврядування щодо неможливості надання послуг в приміщенні ЗПО або інших публічних приміщеннях.

3.1.2. Надавати послуги тільки після повної їх оплати Замовником згідно графіку оплат в п. 4.4 даного Договору.

3.1.3. Не приймати до відвідування занять хворого учня для уникнення захворювань інших дітей; 

3.1.4. Не розглядати претензій Замовника і не повертати кошти за послуги у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Замовником своїх зобов’язань по Договору.

3.1.5. Вирішувати питання щодо можливості знаходження Учня у ЗПО у випадку виникнення у викладача сумнівів відносно стану здоров’я Учня.

3.1.6. З метою забезпечення порядку та безпеки учнів в приміщеннях та на території ЗПО встановлювати відеокамери та вести відеоспостереження (відеозйомки з можливістю запису). Підписанням цього Договору Замовник надає згоду на проведення відеозйомки Виконавцем Учня та самого Замовника. Замовник дає згоду на використання фото-, відео-матеріалів з зображенням Учня для рекламування та просування послуг Виконавця, в тому числі – в мережі Інтернет, соціальних мережах. У випадку незгоди Замовник письмово повідомляє про виключення з даного пункту.

3.1.7. Вносити зміни та корективи у розклад надання послуг. За необхідністю під час надання послуг проводити підбір і заміну педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ЗПО.

3.1.8. . У випадку невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору, на власний вибір: 

 в односторонньому порядку призупинити надання Послуг до моменту належного виконання Замовником своїх зобов’язань. При цьому, Виконавець не несе відповідальності за пролонгацію надання Послуг за цим Договором та інші із цим пов’язані ризики;

 у разі порушення Замовником умов цього Договору в односторонньому порядку розірвати цей Договір, направивши Замовнику повідомлення (в тому числі, електронним листом) про таке розірвання;

 У будь-який час навчального року відрахувати Учня із ЗПО та розірвати даний Договір у односторонньому порядку, попередивши про це Замовника в письмовій або усній формі за в строки 3-5 календарних днів, у наступних випадках:

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я Учня, що виключає можливість його подальшого перебування у ЗПО даного типу; 

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, щомісячної плати за навчання/утримання/харчування Учня в ЗПО;

– несплати батьками, чи особами, що їх замінюють, платежів, передбачених контрактом, укладеним між ЗПО та батьками чи особами, які їх замінюють, додатками (змінами, доповненнями тощо) до контракту; 

– непідписання/неукладання батьками, чи особами, що їх замінюють, контракту/договору з ЗПО, у тому числі у разі закінчення строку дії та неукладання нового, та/або змін, доповнень до контракту/договору у випадках, передбачених договором/контрактом;

– в разі виявлення приховування та/або надання неповної, недостовірної інформації про стан здоров’я Учня та про будь-які особливості здоров’я Учня, які не відображені у медичній довідці або Анкеті;

– в разі неналежного розвитку та виховання батьками чи особами, що їх замінюють, Учня в системі загально-людських цінностей, а саме: повага до оточуючих (позитивне ставлення до дітей, вихователів, робітників ЗПО); готовність до співпраці (відповідно до європейських цінностей); працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної мови, регіональних мов або мов меншин, інших мов і рідної мови, сім’ї, до народних традицій та звичаїв; повага до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни; повага до законів, прав, основних свобод людини тощо;

– неетичного ставлення Замовника до персоналу ЗПО, інших батьків або дітей, агресивної поведінки Учня або Замовника;

– Учень вживав, або зберігав, або поширював тютюнові вироби, або спиртні напої, або наркотичні, психотропні, або токсичні речовини;

– Учень вчинив протиправні дії, передбачені в тому числі Кримінальним кодексом України;

– порушення Правил ЗПО Учнем або Замовником.

3.1.9 Розірвати даний Договір в порядку, визначеному розділом 5 Договору. 

3.1.10. Розміщувати в засобах масової інформації, в інформаційно-телекомунікаційну мережу «Інтернет», на друкованій продукції, використовувати в іміджевих цілях фото-, відео-, аудіоматеріали із зображенням Учня (дітей) (далі – Матеріали), а також результати діяльності Учня в процесі навчання. При цьому підписанням цього Договору «Замовник» підтверджує:

– свою згоду на таке використання «Виконавцем» зображень Учня на Матеріалах;

– свої повноваження на надання згоди на таке використання Виконавцем зображень Учня на Матеріалах;

– безоплатний характер такого використання Виконавцем зображень Учня на Матеріалах;

– а також те, що всі претензії від третіх осіб (другого з батьків, його законних представників, опікунів тощо) будуть розглядатися і задовольнятися самим Замовником, а весь збиток, що виникає від такого використання за претензіями та позовами третіх осіб буде компенсуватися самим Замовником.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору; 

3.2.2. Вносити пропозиції щодо покращення надання послуг.

3.2.3. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це адміністрації ЗПО за 1 місяць за умови виконання платіжних зобов’язань. 

4. Вартість послуг та порядок розрахунків за Договором

4.1. Розмір плати за надання послуг Виконавця встановлюється в національній валюті України – гривні. 

4.2. Форма розрахунків: безготівкова або ж готівкова.

4.3.Сторони визначають вартість Освітньої послуги, яка надається протягом строку дії даного Договору у Заяві-приєднанні.

4.4. Замовник та Виконавець як Сторони даного договору добровільно підписанням даного договору встановили, що забороняється без будь-яких виключень повернення здійснених Замовником Виконавцю оплат за період, за який послуги були вже надані Виконавцем Замовнику.

4.5. Виконавець має право, в тому числі, але не виключно, у разі змін податкового законодавства, змін тарифів та цін на комунальні та експлуатаційні витрати, оренду приміщення та інших витрат, пов’язаних з наданням послуг за цим Договором, змінити розмір щомісячної вартості послуг. Підвищення вартості послуг відбувається не частіше ніж один раз за 6 місяців.

В такому разі Виконавець має письмово або усно в телефонному режимі попередити Замовника за місяць такого підвищення вартості. В разі незгоди Замовника на підвищення вартості останній має право негайно повідомити Виконавця про свою незгоду, а Виконавець має право припинити надання послуг Учаснику після надання раніше оплачених послуг та розірвати Договір. 

4.6. Вартість є фіксованою і не переглядається у зв’язку з відсутністю Учня або під час тривалої хвороби протягом періоду надання освітньої послуги.

4.7. Акт прийому-передачі послуг складається Сторонами в останній календарний день занять за відповідною програмою

4.8. В акті прийому-передачі послуг зазначається кількість днів, у які надавалися послуги, загальний розмір винагороди Виконавця.

5. Строк дії та порядок припинення Договору

5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до завершення надання Освітньої послуги. 

5.2. При невиконанні або неналежному виконанні обов’язків за цим Договором однією із Сторін, інша Сторона має право відмовитись від Договору, про що має письмово повідомити іншу Сторону за 30 днів до дати розірвання. Цей термін може бути скорочений у випадках, передбачених в п.3.1.9 цього Договору.

5.3. Крім випадків, встановлених умовами даного Договору та чинним законодавством, цей Договір може бути розірваний (припинений) до закінчення строку його дії за погодженням Сторін, а також в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Закінчення строку дії Договору чи його дострокове розірвання (припинення) не звільняють Сторони від обов’язку виконання Сторонами грошових та інших зобов’язань, які виникли під час дії Договору. 

5.5. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення та підписання Сторонами додаткових договорів до нього. 

5.6. Виконавець має право на одностороннє внесення змін до даного Договору виключно щодо питань навчального розпорядку та правил відвідування і безпеки шляхом повідомлення Замовника. Зміни вступають в силу з моменту повідомлення Замовника, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково. 

5.7. Договір може бути розірвано: 

1) за згодою Сторін.

2) Замовником в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання послуг. В цьому разі оплата за невикористаний навчальний період не повертається Замовнику.

3) Виконавцем у разі систематичного порушення Замовником умов Договору або при невиконанні Замовником платіжних зобов’язань перед Виконавцем. 

4) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов Договору.

6. Форс-мажорні обставини

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань щодо предмету цього Договору, якщо це невиконання було наслідком форс-мажорних обставин непереборної сили або обставин, що виникли внаслідок урядових постанов, змін чи доповнень до законодавчих актів, пов’язаних з предметом Договору, або події надзвичайного характеру (катастрофи, природні явища, стихійні лиха та ін.), які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними діями. У разі виникнення форс-мажору Сторони протягом 5-ти робочихднів повинні письмово повідомити про це один одному, зазначивши про обставини, причиною яких стало невиконання своїх зобов’язань за Договором.

6.2. Виконавець звільняється від обов’язків щодо надання послуг за даним договором (або може надавати їх дистанційно) у випадку виникнення обставин, що зумовлюють об’єктивну неможливість надання послуг, зокрема, у зв’язку з введенням у регіоні воєнного стану, карантину та інше.

6.3. Сторони узгодили, що не вважають введення загальнонаціонального та/або регіонального карантину у зв’язку з COVID-19 (або з інших підстав) форс-мажорною обставиною. У випадку введення такого карантину Виконавець залишає за собою право визначення режиму надання послуг, в тому числі дистанційно. Оплата послуг у випадку надання послуг в дистанційному режимі в період здійснюється в загальному режимі.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 

7.2. За шкоду, спричинену Замовнику внаслідок порушення ним або третьою особою правил і умов даного Договору, Виконавець відповідальності не несе.

7.3. Спори між Сторонами цього Договору вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Сторони зобов’язуються докласти всіх зусиль до того, що всі спірні ситуації мають бути вирішені мирно, шляхом переговорів між ними, з застосуванням принципів взаємоповаги та толерантності, і лише в крайньому випадку – з залученням третіх осіб.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір містить повне розуміння між Сторонами щодо його предмету та анулює і замінює всі будь-які інші угоди (договори) чи розуміння (письмові чи усні), які можуть існувати або існували між Сторонами щодо предмету цього Договору.

8.2. Замовник стверджує, що його дії з укладення цього Договору відносно Учня погоджені із батьками або опікунами Учня, і не порушують його законних прав та інтересів. Замовник стверджує, що укладення цього Договору не здійснюється всупереч волі Учня, під насильством чи погрозами відносно Учня.

8.3. За згодою Сторін в процесі надання послуг Учня у ЗПО, Замовнику можуть надаватись й інші послуги. В цьому випадку Сторони укладають відповідну додаткову угоду, в якій визначають умови надання таких послуг та їх вартість.

8.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає згоду Виконавцю назбір та обробку (включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки) персональних даних Замовника та Учня (місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер та інші персональні дані) з метою надання послуг за цим Договором протягом всього періоду дії цього Договору. 

8.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Замовник підписанням цього договору стверджує на підставі ч. 2 ст. 65, ч.ч. 1, 2 ст. 74 Сімейного кодексу України, що діє за згодою другого з подружжя, а в разі перебування в незареєстрованому шлюбі за згодою іншої особи, з якою проживає однією сім’єю, але не перебуває у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі.

8.7. Зміни і доповнення в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється у письмовій формі, шляхом складання окремого документа (додаткової угоди або додаткового договору), який підписується Сторонами (або їх уповноваженими представниками).

Зміни та доповнення, додаткові угоди та договори, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами (або їх уповноваженими представниками).

8.8. Сторони на підставі ст.ст. 6, 207, 627 Цивільного кодексу України домовились, що підписання зі сторони Виконавця може відбуватися з використанням факсимільного відтворення аналога власноручного підпису за допомогою засобів механічного копіювання.

8.9. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Виконавець:

:

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД “ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “ДЖУНІОР АЙТІ – ШКОЛА ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ”

Ідентифікаційний код юридичної особи 43724965

Директор Н.А.Заїченко