ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг у сфері позашкільної освіти (на території закладу)

Даний публічний договір про надання послуг у сфері позашкільної освіти (дистанційні послуги)  (далі – Договір), укладається лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому. 


Під Замовником розуміється повнолітня фізична особа, яка укладає договір в своїх інтересах, або діє як законний представник неповнолітньої дитини.

Під Програмою розуміється певний освітній продукт – курс, програма підготовки за певним освітнім напрямком.


Приєднання до договору відбувається шляхом здійснення Замовником оплати за послуги Виконавця згідно з реквізитами, наявними на веб-сайті https://juniorit-coding.com/ або ж згідно з рахунком, сформованим Виконавцем та/або в автоматичному режимі за допомогою програмних методів / платіжних систем на веб-сайті https://juniorit-coding.com/ 


З моменту здійснення вищевказаної оплати, Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором  та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).


Приєднавшись до даного Договору Замовник засвідчує своє:

– ознайомлення з умовами “, який розміщений на веб-сайті https://juniorit-coding.com/ ;

– повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять та всіх його умов;

  – вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Шляхом приєднання до Договору Замовник надає свою безумовну згоду на обробку його персональних даних у розумінні положень ЗУ “Про захист персональних даних”.


УМОВИ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ


Фізичная Особа Підприємець Заїченко Денис Олександрович (далі по тексту – Виконавець), з однієї сторони, та

Фізичні особи, які діють в інтересах своєї дитини, які укладають з Замовником даний Договір шляхом приєднання (далі по тексту – Замовник або Батьки), з іншої сторони,

які разом далі за текстом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали даний Договір про надання послуг у сфері позашкільної освіти (далі по тексту – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Відповідно до визначених цим Договором умов Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати дитині Замовника – (далі по тексту – Учень) послуги у сфері  позашкільної освіти (далі по тексту – послуги, або Освітня послуга), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги. Під Учнем в цьому Договорі розуміють дітей віком від 7 до 17 років. 

Деталізація надання послуг та вибір Програми визначається шляхом обрання Замовником відповідних опцій на веб-сайті Виконавця  у розділі https://juniorit-coding.com/ 

1.2. Даний Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Виконавцем з урахуванням вимог Закону України «Про позашкільну освіту», і укладається шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.   

1.3. Послуги для Учня за цим Договором надаються Виконавцем в дистанційному режимі.

1.4. Виконавець забезпечує якість надання послуг за цим Договором з урахуванням того, що послуги є складовою системою  позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я Учня.

1.5. В процесі надання послуг Виконавець має право на власний розсуд організовувати режим надання послуг, комбінуючи різні варінти дистанційної освіти з використанням різних технічних та програмних рішень.

1.6. Послуги з позашкільної освіти можуть надаватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої освіти. Надання послуг у сфері позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору батьками Учня відповідних послуг.

1.7. Основними завданнями надання послуг за даним договором є:

– здобуття Учнями первинних навичок і вмінь, необхідних для їхньої подальшої самореалізації у сфері інформаційних технологій та дизайну;

–  створення умов для розвитку Учнів в сфері інформаційних технологій;

–  формування первинних знань про про  ІТ – галузь в Учня;

–   розуміння Учнями різноманітністі професій, у яких знання ІТ можуть бути використані;

– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку Учня;

– задоволення потреб Учня у творчій самореалізації, у тому числі в сфері інформаційних технологій та дизайну;

–  допомога Учням з вибором майбутньої професії вже у ранньому віці.

2. Обов’язки Сторін

2.1. В процесі надання послуг Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Забезпечити ефективність освітнього процесу, створити умови для засвоєння Учнем знань з врахуванням завдань, визначених у п.1.7. даного Договору.

2.1.2. Створювати необхідні умови, в яких Учень буде інтелектуально і психологічно розвиватися.

2.1.3. Видати сертифікат про закінчення Учнем Програми.

2.2.  В процесі отримання послуг Замовник зобов’язується:

2.2.1. Належним чином (в установлені строки та в повному обсязі) виконувати умови цього Договору. 

2.2.2. При заповненні своїх даних на веб-сайті Виконавця для реєстрації в участі в Програмі та приєднання до Договору – зазначити достовірну інформацію 

2.2.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати передбачені умовами даного Договору платежі в строки та на умовах, визначених цим Договором. 

2.2.4. Додержуватися вимог чинного законодавства України, моральних, етичних норм, норм поведінки під час отримання послуг від Виконавця.


3. Права Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати нові, в тому числі авторські освітні програми у сфері позашкільної освіти, які дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей, на власний розсуд визначати режим надання послуг.

3.1.2. Надавати послуги тільки після повної їх оплати Замовником.

3.1.3. Не розглядати претензій Замовника і не повертати кошти за послуги у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Замовником своїх зобов’язань по Договору.

3.1.4. Вносити зміни та корективи у розклад надання послуг. 

3.1.5. У випадку невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору, на власний вибір: 

в односторонньому порядку призупинити надання Послуг до моменту належного виконання Замовником своїх зобов’язань. При цьому, Виконавець не несе відповідальності за пролонгацію надання Послуг за цим Договором та інші із цим пов’язані ризики;

у разі порушення Замовником умов цього Договору в односторонньому порядку розірвати цей Договір, направивши Замовнику повідомлення (в тому числі, електронним листом чи в месенджери) про таке розірвання.

3.1.6. Розірвати даний Договір в порядку, визначеному розділом 5 Договору. 

3.1.7. Розміщувати в засобах масової інформації, в інформаційно-телекомунікаційну мережу «Інтернет», на друкованій продукції, використовувати в іміджевих цілях фото-, відео-, аудіоматеріали із зображенням Учня (дітей) (далі – Матеріали), а також результати діяльності Учня в процесі навчання. При цьому приєднанням до цього Договору «Замовник» підтверджує:

свою згоду на таке використання «Виконавцем» зображень Учня на Матеріалах;

свої повноваження на надання згоди на таке використання Виконавцем зображень Учня на Матеріалах;

безоплатний характер такого використання Виконавцем зображень Учня на Матеріалах;

а також те, що всі претензії від третіх осіб (другого з батьків, його законних представників, опікунів тощо) будуть розглядатися і задовольнятися самим Замовником, а весь збиток, що виникає від такого використання за претензіями та позовами третіх осіб буде компенсуватися самим Замовником.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору; 

4. Вартість послуг та порядок розрахунків за Договором

4.1. Розмір плати за надання послуг Виконавця встановлюється в національній валюті України – гривні. 

4.2. Форма розрахунків: безготівкова.

4.3.Вартість Освітньої послуги визначається при обранні Замовником Програми на веб-сайті Виконавця.

4.4 Оплата здійснюється за кожні 8 (вісім) занять тривалістю по 60 (шістдесят) хвилин.

4.5. Замовник та Виконавець як Сторони даного договору добровільно укладенням даного договору встановили, що забороняється без будь-яких виключень повернення здійснених Замовником Виконавцю оплат.

4.6. Вартість послуг не переглядається у зв’язку з неможливістю отримання Учнем Освітньої послуги.

5. Строк дії та порядок припинення Договору

5.1. Договір вступає в силу з моменту приєднання до нього Замовника і діє до завершення надання Освітньої послуги. 

5.2. Крім випадків, встановлених умовами даного Договору та чинним законодавством, цей Договір може бути розірваний (припинений) до закінчення строку його дії за погодженням Сторін, а також в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Закінчення строку дії Договору чи його дострокове розірвання (припинення) не звільняють Сторони від обов’язку виконання Сторонами грошових та інших зобов’язань, які виникли під час дії Договору. 

5.4. Договір може бути розірвано: 

1) за згодою Сторін.

2) Замовником в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання послуг. В цьому разі оплата за не повертається Замовнику.

3) Виконавцем у разі систематичного порушення Замовником умов Договору або при невиконанні Замовником платіжних зобов’язань перед Виконавцем. 

4) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов Договору.

6. Форс-мажорні обставини

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань щодо предмету цього Договору, якщо це невиконання було наслідком форс-мажорних обставин непереборної сили або обставин, що виникли внаслідок урядових постанов, змін чи доповнень до законодавчих актів, пов’язаних з предметом Договору, або події надзвичайного характеру (катастрофи, природні явища, стихійні лиха та ін.), які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними діями. У разі виникнення форс-мажору Сторони протягом 5-ти робочихднів повинні письмово повідомити про це один одному, зазначивши про обставини, причиною яких стало невиконання своїх зобов’язань за Договором.

6.2.  Виконавець звільняється від обов’язків щодо надання послуг за даним договором (або може надавати їх дистанційно) у випадку виникнення обставин, що зумовлюють об’єктивну неможливість надання послуг, зокрема, у зв’язку з введенням у регіоні воєнного стану, карантину та інше.

6.3. Сторони узгодили, що не вважають введення загальнонаціонального та/або регіонального карантину у зв’язку з COVID-19 (або з інших підстав) форс-мажорною обставиною. У випадку введення такого карантину Виконавець залишає за собою право визначення режиму надання послуг. Оплата послуг в такий період здійснюється в загальному режимі.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 

7.2. Спори між Сторонами цього Договору вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Сторони зобов’язуються докласти всіх зусиль до того, що всі спірні ситуації мають бути вирішені мирно, шляхом переговорів між ними, з застосуванням принципів взаємоповаги та толерантності, і лише в крайньому випадку – з залученням третіх осіб.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір містить повне розуміння між Сторонами щодо його предмету та анулює і замінює всі будь-які інші угоди (договори) чи розуміння (письмові чи усні), які можуть існувати або існували між Сторонами щодо предмету цього Договору.

8.2. Замовник стверджує, що укладення цього Договору не здійснюється всупереч волі Учня, під насильством чи погрозами відносно Учня.

8.3. За згодою Сторін в процесі надання послуг Учня, Замовнику можуть надаватись й інші послуги. В цьому випадку Сторони укладають відповідні договори або угоди, в яких визначають умови надання таких послуг та їх вартість.

8.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

8.7. Зміни і доповнення в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, шляхом публікації Виконавцем нової редакції Договору та приєднанням до нього  Замовника шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Замовника.
Виконавець:

:

ФОП Заїченко Денис Олександрович

Ідентифікаційний код : 3312806657Директор Д.О.Заїченко